Kỳ quay thưởng: #00807
08 23 24 48 49 52 01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 94,333,835,100
Jackpot 2 0 3,833,839,050
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,074 500,000
Giải ba 23,690 50,000
Kỳ quay thưởng: #00804
03 15 22 39 46 48 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 83,273,763,450
Jackpot 2 1 3,384,349,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1,137 500,000
Giải ba 24,479 50,000
Kỳ quay thưởng: #00801
08 18 23 30 35 42 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,525,177,750
Jackpot 2 0 3,320,316,650
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 884 500,000
Giải ba 18,904 50,000
Kỳ quay thưởng: #00798
10 19 22 25 47 53 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 63,987,346,200
Jackpot 2 0 3,600,351,150
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 924 500,000
Giải ba 18,874 50,000
Kỳ quay thưởng: #00795
01 03 10 13 15 20 32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 55,574,880,150
Jackpot 2 0 3,401,534,900
Giải nhất 35 40,000,000
Giải nhì 1,220 500,000
Giải ba 21,623 50,000
Kỳ quay thưởng: #00792
17 19 35 42 51 52 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,411,290,450
Jackpot 2 0 4,062,621,950
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 16,013 50,000