Kỳ quay thưởng: #00857
17 18 28 40 49 54 16
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,734,697,800
Jackpot 2 0 3,819,559,600
Giải nhất 2 40,000,000
Giải nhì 344 500,000
Giải ba 8,107 50,000
Kỳ quay thưởng: #00854
18 24 32 33 51 53 36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 65,383,604,850
Jackpot 2 1 3,348,904,850
Giải nhất 4 40,000,000
Giải nhì 668 500,000
Giải ba 15,243 50,000
Kỳ quay thưởng: #00851
13 23 25 30 35 44 08
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56,487,021,150
Jackpot 2 0 4,184,032,400
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 841 500,000
Giải ba 16,495 50,000
Kỳ quay thưởng: #00848
09 13 23 36 38 54 21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49,872,652,950
Jackpot 2 0 3,449,102,600
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 657 500,000
Giải ba 14,912 50,000
Kỳ quay thưởng: #00845
01 02 14 21 38 51 50
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 43,516,873,650
Jackpot 2 0 3,886,916,450
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 501 500,000
Giải ba 10,921 50,000
Kỳ quay thưởng: #00842
11 23 26 29 43 50 05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,396,133,300
Jackpot 2 0 3,317,945,300
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 515 500,000
Giải ba 11,659 50,000