Kỳ quay thưởng: #00655 - Thứ 7 ngày 04/12/2021
07 09 31 32 36 49 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 162,010,540,200
Jackpot 2 0 4,493,695,000
Giải nhất 14 40,000,000
Giải nhì 1,259 500,000
Giải ba 27,258 50,000
Kỳ quay thưởng: #00652 - Thứ 7 ngày 27/11/2021
02 05 07 21 31 37 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 148,567,285,200
Jackpot 2 1 3,920,317,800
Giải nhất 29 40,000,000
Giải nhì 1,541 500,000
Giải ba 30,173 50,000
Kỳ quay thưởng: #00649 - Thứ 7 ngày 20/11/2021
06 10 29 30 31 51 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 136,474,196,700
Jackpot 2 0 4,831,814,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1,174 500,000
Giải ba 26,127 50,000
Kỳ quay thưởng: #00646 - Thứ 7 ngày 13/11/2021
18 22 29 33 46 48 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 124,370,953,500
Jackpot 2 0 3,487,009,400
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1,238 500,000
Giải ba 25,242 50,000
Kỳ quay thưởng: #00646 - Thứ 7 ngày 13/11/2021
18 22 29 33 46 48 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 124,370,953,500
Jackpot 2 0 3,487,009,400
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 1,238 500,000
Giải ba 25,242 50,000
Kỳ quay thưởng: #00643 - Thứ 7 ngày 06/11/2021
23 31 41 48 49 51 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 111,103,646,250
Jackpot 2 0 3,466,269,050
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,072 500,000
Giải ba 23,043 50,000