Kỳ quay thưởng: #00935
20 27 36 43 45 47 35
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 72,457,474,800
Jackpot 2 0 5,226,019,500
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 635 500,000
Giải ba 14,725 50,000
Kỳ quay thưởng: #00932
25 27 42 51 54 55 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,043,612,250
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12,178 50,000
Kỳ quay thưởng: #00929
13 20 32 37 43 49 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 584 500,000
Giải ba 12,414 50,000
Kỳ quay thưởng: ...
12 15 32 44 46 51 48
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 494 500,000
Giải ba 10,534 50,000
Kỳ quay thưởng: ...
05 08 24 38 50 51 47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 12,926 50,000
Kỳ quay thưởng: #00920
07 09 13 22 27 42 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 979 500,000
Giải ba 17,072 50,000