Kỳ quay thưởng: #00760 - Thứ 3 ngày 09/08/2022
09 10 36 41 51 55 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,722,247,650
Jackpot 2 0 5,544,542,050
Giải nhất 3 40,000,000
Giải nhì 610 500,000
Giải ba 13,389 50,000
Kỳ quay thưởng: #00757 - Thứ 3 ngày 02/08/2022
02 05 28 40 47 48 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34,019,568,300
Jackpot 2 0 4,799,799,900
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 588 500,000
Giải ba 12,263 50,000
Kỳ quay thưởng: #00754 - Thứ 3 ngày 26/07/2022
05 08 09 13 14 47 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,195,566,050
Jackpot 2 0 3,910,618,450
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 765 500,000
Giải ba 16,548 50,000
Kỳ quay thưởng: #00751 - Thứ 3 ngày 19/07/2022
08 09 33 34 35 52 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,952,631,250
Jackpot 2 0 3,439,181,250
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 570 500,000
Giải ba 12,884 50,000
Kỳ quay thưởng: #00748 - Thứ 3 ngày 12/07/2022
12 13 24 25 39 41 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 195,504,840,300
Jackpot 2 1 12,817,623,150
Giải nhất 47 40,000,000
Giải nhì 1,959 500,000
Giải ba 41,395 50,000
Kỳ quay thưởng: #00745 - Thứ 3 ngày 05/07/2022
05 07 12 26 29 44 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 162,630,330,150
Jackpot 2 0 9,164,899,800
Giải nhất 45 40,000,000
Giải nhì 2,143 500,000
Giải ba 38,596 50,000