Kỳ quay thưởng: #00855
07 17 31 43 45 49 52
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 834 500,000
Giải ba 17,796 50,000
Kỳ quay thưởng: #00852
14 15 18 20 27 35 31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 59,309,461,650
Jackpot 2 0 4,497,636,900
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 850 500,000
Giải ba 18,681 50,000
Kỳ quay thưởng: #00849
08 22 25 27 39 50 28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 52,053,289,050
Jackpot 2 0 3,691,395,500
Giải nhất 19 40,000,000
Giải nhì 846 500,000
Giải ba 16,361 50,000
Kỳ quay thưởng: #00846
02 13 14 30 43 55 22
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 45,830,729,550
Jackpot 2 1 4,144,011,550
Giải nhất 6 40,000,000
Giải nhì 569 500,000
Giải ba 12,437 50,000
Kỳ quay thưởng: #00843
04 12 15 21 30 44 05
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,163,155,050
Jackpot 2 0 3,514,281,050
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 758 500,000
Giải ba 14,170 50,000
Kỳ quay thưởng: #00840
01 09 33 37 43 45 23
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,534,625,600
Jackpot 2 1 3,614,958,400
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 531 500,000
Giải ba 11,859 50,000