Kỳ quay thưởng: #00653 - Thứ 3 ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,992,255,350
Jackpot 2 0 3,491,663,350
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,249 500,000
Giải ba 27,954 50,000
Kỳ quay thưởng: #00653 - Thứ 3 ngày 30/11/2021
12 21 23 28 33 46 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,992,255,350
Jackpot 2 0 3,491,663,350
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,249 500,000
Giải ba 27,954 50,000
Kỳ quay thưởng: #00650 - Thứ 3 ngày 23/11/2021
05 07 09 28 38 55 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 140,284,425,000
Jackpot 2 1 5,255,172,900
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,926 500,000
Giải ba 35,632 50,000
Kỳ quay thưởng: #00647 - Thứ 3 ngày 16/11/2021
08 19 27 34 46 51 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 127,938,125,100
Jackpot 2 0 3,883,361,800
Giải nhất 42 40,000,000
Giải nhì 1,555 500,000
Giải ba 29,973 50,000
Kỳ quay thưởng: #00647 - Thứ 3 ngày 16/11/2021
08 19 27 34 46 51 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 127,938,125,100
Jackpot 2 0 3,883,361,800
Giải nhất 42 40,000,000
Giải nhì 1,555 500,000
Giải ba 29,973 50,000
Kỳ quay thưởng: #00644 - Thứ 3 ngày 09/11/2021
12 25 26 47 51 53 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 115,517,111,250
Jackpot 2 1 3,956,654,050
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,259 500,000
Giải ba 26,928 50,000