Kỳ quay thưởng: #00808
02 13 16 18 41 42 19
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 98,824,703,250
Jackpot 2 1 4,332,824,400
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,328 500,000
Giải ba 28,763 50,000
Kỳ quay thưởng: #00805
03 09 21 22 26 35 15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 86,829,283,650
Jackpot 2 1 3,395,057,800
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,374 500,000
Giải ba 27,540 50,000
Kỳ quay thưởng: #00802
04 20 26 36 47 51 33
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 76,296,698,850
Jackpot 2 1 3,739,374,550
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 982 500,000
Giải ba 21,877 50,000
Kỳ quay thưởng: #00799
12 27 33 44 48 50 18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 67,427,850,900
Jackpot 2 1 3,982,629,450
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 811 500,000
Giải ba 18,541 50,000
Kỳ quay thưởng: #00796
03 09 20 23 31 54 55
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,584,185,850
Jackpot 2 1 3,735,902,200
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 819 500,000
Giải ba 18,932 50,000
Kỳ quay thưởng: #00793
08 18 20 22 42 46 01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51,961,066,050
Jackpot 2 2 2,172,965,175
Giải nhất 17 40,000,000
Giải nhì 792 500,000
Giải ba 17,146 50,000