Thống kê giải đặc biệt gan

Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 94 26/12/2022 91 ngày 379
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 97 11/07/2022 259 ngày 297
Từ ngày 16/06/2000 đến ngày 09/04/2001
02 90 01/03/2023 26 ngày 609
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 88 19/03/2023 8 ngày 324
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 77 27/10/2022 151 ngày 484
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 91 09/03/2023 18 ngày 362
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 87 15/11/2022 132 ngày 924
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 78 14/12/2022 103 ngày 466
Từ ngày 29/09/2000 đến ngày 08/01/2002
08 86 20/06/2022 280 ngày 439
Từ ngày 16/12/2001 đến ngày 28/02/2003
09 92 08/10/2022 170 ngày 435
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 97 10/11/2022 137 ngày 438
Từ ngày 22/12/2000 đến ngày 05/03/2002
11 88 12/11/2022 135 ngày 455
Từ ngày 09/05/2001 đến ngày 07/08/2002
12 72 30/12/2022 87 ngày 540
Từ ngày 31/07/2004 đến ngày 22/01/2006
13 75 11/02/2023 44 ngày 797
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 28/05/2020
14 87 09/01/2023 77 ngày 413
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 93 25/02/2023 30 ngày 340
Từ ngày 12/12/2003 đến ngày 16/11/2004
16 93 13/02/2023 42 ngày 515
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 100 27/08/2022 212 ngày 489
Từ ngày 09/12/2005 đến ngày 12/04/2007
18 85 05/03/2023 22 ngày 603
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 80 06/03/2023 21 ngày 551
Từ ngày 02/02/2007 đến ngày 06/08/2008
20 65 10/03/2023 17 ngày 645
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 79 15/01/2023 71 ngày 436
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 83 08/12/2022 109 ngày 484
Từ ngày 30/11/2003 đến ngày 28/03/2005
23 80 02/12/2022 115 ngày 574
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 100 15/03/2023 12 ngày 358
Từ ngày 22/03/2020 đến ngày 15/03/2021
25 72 07/06/2022 293 ngày 546
Từ ngày 15/01/2002 đến ngày 15/07/2003
26 71 28/01/2022 423 ngày 705
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 79 28/02/2023 27 ngày 487
Từ ngày 10/11/2002 đến ngày 11/03/2004
28 63 04/12/2022 113 ngày 455
Từ ngày 29/07/2014 đến ngày 27/10/2015
29 82 22/11/2022 125 ngày 386
Từ ngày 24/05/2001 đến ngày 14/06/2002
30 82 27/03/2023 0 ngày 384
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 71 26/02/2022 394 ngày 589
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 94 24/08/2022 215 ngày 353
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 66 30/12/2021 452 ngày 552
Từ ngày 21/09/2000 đến ngày 27/03/2002
34 90 24/12/2022 93 ngày 384
Từ ngày 19/07/2020 đến ngày 07/08/2021
35 73 17/02/2023 38 ngày 509
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 104 25/12/2022 92 ngày 455
Từ ngày 30/06/2005 đến ngày 28/09/2006
37 76 09/02/2023 46 ngày 506
Từ ngày 18/08/2020 đến ngày 06/01/2022
38 84 01/02/2023 54 ngày 476
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 100 26/10/2022 152 ngày 386
Từ ngày 07/10/2018 đến ngày 28/10/2019
40 62 14/01/2023 72 ngày 472
Từ ngày 07/05/2005 đến ngày 22/08/2006
41 84 14/02/2023 41 ngày 486
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 74 11/01/2023 75 ngày 604
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 85 04/03/2023 23 ngày 385
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 78 28/08/2022 211 ngày 554
Từ ngày 11/09/2004 đến ngày 19/03/2006
45 87 28/12/2022 89 ngày 437
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 75 02/11/2022 145 ngày 655
Từ ngày 22/06/2003 đến ngày 07/04/2005
47 82 22/05/2022 309 ngày 393
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 85 04/02/2023 51 ngày 468
Từ ngày 18/01/2000 đến ngày 30/04/2001
49 88 03/01/2023 83 ngày 612
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 73 06/10/2022 172 ngày 402
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 66 30/09/2022 178 ngày 435
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 78 12/01/2023 74 ngày 684
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 86 18/10/2022 160 ngày 708
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 91 05/12/2022 112 ngày 458
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 92 02/02/2023 53 ngày 583
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 89 03/03/2023 24 ngày 464
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 89 24/03/2023 3 ngày 432
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 78 27/02/2023 28 ngày 527
Từ ngày 18/05/2003 đến ngày 26/10/2004
59 86 27/01/2023 59 ngày 472
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 99 26/02/2023 29 ngày 399
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 71 31/01/2023 55 ngày 375
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 84 13/01/2023 73 ngày 790
Từ ngày 03/07/2003 đến ngày 31/08/2005
63 77 17/01/2023 69 ngày 472
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 92 21/03/2023 6 ngày 423
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 101 26/03/2023 1 ngày 362
Từ ngày 16/07/2004 đến ngày 13/07/2005
66 95 03/02/2023 52 ngày 445
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 81 07/11/2022 140 ngày 528
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 78 02/10/2022 176 ngày 821
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 69 20/01/2023 66 ngày 581
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 101 18/03/2023 9 ngày 544
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 09/05/2020
71 89 18/02/2023 37 ngày 511
Từ ngày 03/12/2001 đến ngày 28/04/2003
72 72 10/07/2022 260 ngày 408
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 05/05/2020
73 90 25/03/2023 2 ngày 562
Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 22/09/2021
74 72 14/10/2022 164 ngày 498
Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 23/03/2022
75 78 13/03/2023 14 ngày 542
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 76 11/03/2023 16 ngày 433
Từ ngày 20/09/2000 đến ngày 27/11/2001
77 80 07/03/2023 20 ngày 477
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 86 10/12/2022 107 ngày 555
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 79 14/03/2023 13 ngày 714
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 82 12/12/2022 105 ngày 867
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 92 16/03/2023 11 ngày 853
Từ ngày 07/11/2009 đến ngày 09/03/2012
82 104 18/01/2023 68 ngày 351
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 81 23/03/2023 4 ngày 345
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 89 06/06/2022 294 ngày 717
Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 06/12/2021
85 84 30/10/2022 148 ngày 330
Từ ngày 03/06/2000 đến ngày 29/04/2001
86 75 16/12/2022 101 ngày 494
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 80 08/03/2023 19 ngày 459
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 85 13/12/2022 104 ngày 456
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 83 17/03/2023 10 ngày 569
Từ ngày 25/08/2021 đến ngày 17/03/2023
90 76 27/09/2022 181 ngày 514
Từ ngày 19/06/2001 đến ngày 15/11/2002
91 100 10/01/2023 76 ngày 416
Từ ngày 02/10/2002 đến ngày 22/11/2003
92 81 20/03/2023 7 ngày 433
Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 29/06/2022
93 81 09/09/2022 199 ngày 861
Từ ngày 07/08/2001 đến ngày 16/12/2003
94 88 05/02/2023 50 ngày 440
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 82 12/03/2023 15 ngày 483
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 89 26/11/2022 121 ngày 436
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 86 07/01/2023 79 ngày 602
Từ ngày 27/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 92 22/03/2023 5 ngày 497
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 86 24/10/2022 154 ngày 806
Từ ngày 13/06/2004 đến ngày 28/08/2006

Thống kê giải đặc biệt gan là gì

Trong xã hội ngày càng phát triển và con người có xu hướng tìm đến những thú vui giải trí đa dạng, xổ số dường như đã trở thành một phần quen thuộc.

Xổ số là dạng đánh bạc phổ biến, được hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Bộ Tài chính quản lý các công ty xổ số cấp tỉnh, đảm bảo việc vận hành suôn sẻ, đúng quy trình.

Sở dĩ xổ số được ưa thích rộng rãi là bởi vì phần thưởng to lớn mà nó mang lại. Tuy vậy, xác suất trúng thưởng thường không cao, người chơi không nên phụ thuộc vào xổ số với tâm lý muốn “đổi đời”.

Thông thường, trước khi đánh xổ số, người ta sẽ tiến hành nghiên cứu các phương pháp dự đoán kết quả để tăng cao tỷ lệ trúng.

Trong đó, giải đặc biệt là giải được nhiều người chú ý nhất, bởi nó có giá trị cao nhất với xổ số kiến thiết. Miền Bắc, Trung, Nam đều có quy định giá trị thưởng riêng và người chơi luôn mong rằng mình có cơ hội nhận thưởng.

Thống kê giải đặc biệt gan cũng là một trong số những cách dự đoán độc đáo, được nhiều người áp dụng. Vậy thống kê giải đặc biệt gan là gì?

Nó là các bảng thống kê số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa về và điểm gan cực đại của tất cả bộ số giải đặc biệt.

Từ bảng này, bạn sẽ dễ dàng nhận biết bộ số nào thường xuất hiện và bộ số nào đã lâu chưa nổ giải. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn cặp số phù hợp để đặt cược vận may.

Như vậy, thay vì mua xổ số bừa bãi thì người chơi đã sở hữu chiến lược chỉn chu, đàng hoàng. Thế nhưng, cũng như nhiều phương pháp khác, thống kê giải đặc biệt gan không thể cho người chơi biết chính xác kết quả xổ số.

Mọi thứ chỉ nằm trong suy đoán và người chơi phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình. Do đó, hãy thoải mái và đừng đặt niềm tin quá lớn vào xổ số.

Ngày nay, bạn không còn cần thống kê theo lối truyền thống bởi vì các trang web chuyên về xổ số đều có chuyên mục này.

Tại sao bạn nên xem thống kê giải đặc biệt gan ở Xoso360

Nhận thấy nhu cầu của độc giả, Xoso360 đã xây dựng chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” và phát triển nó cho đến thời điểm hiện tại.

Xoso360 luôn đặt trải nghiệm của bạn đọc lên hàng ưu tiên, vì thế, chúng tôi đã nỗ lực chỉn chu về mặt hình thức lẫn nội dung.

Khi truy cập vào trang web và đặc biệt là chuyên mục này, bạn đọc sẽ thấy giao diện vô cùng thân thiện với người dùng. Bạn có thể xem thông tin bằng nhiều thiết bị điện tử, dù là máy tính hay điện thoại thì bạn đều không gặp trở ngại gì.

Về phần thông tin, thống kê giải đặc biệt gan không đem đến kết quả xổ số thực. Tuy nhiên, Xoso360 luôn chắc chắn rằng dữ liệu mà chúng tôi cập nhật là chính xác, uy tín.

Cụ thể, bảng kết quả thống kê bao gồm đầy đủ yếu tố: Bộ số, lần về, ngày về cuối, chưa về và gan cực đại. Ngoài ra, thanh công cụ đơn giản cũng là nhân tố quan trọng, kể cả người lớn tuổi hay người không chuyên về công nghệ thông tin vẫn có thể sử dụng.

Tại thanh công cụ, bạn chọn biên ngày, loại giải mà bạn muốn xem rồi bấm nút xem kết quả. Chỉ với vài thao tác gọn gàng, bạn đọc dễ dàng tra cứu dữ liệu, thông tin theo ý muốn một cách nhanh chóng.

Sau khi tra cứu, phân tích dữ liệu từ Xoso360, chúng tôi tin rằng độc giả có thể chọn cặp số may mắn thích hợp, mang tỷ lệ trúng thưởng cao.

Mặc dù vậy, Xoso360 cũng nhấn mạnh rằng bảng thống kê chỉ có tính tham khảo, gợi ý, bạn đọc nên cân nhắc kỹ càng trước khi tiến hành mua xổ số.

Trong tương lai, Xoso360 sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cũng như phát triển chuyên mục này. Cải thiện chất lượng là điều mà chúng tôi hướng tới để mang lại nhiều lợi ích cho người đọc.

Chúng tôi hy vọng rằng độc giả luôn luôn ủng hộ trang web Xoso360 nói chung và chuyên mục “Thống kê giải đặc biệt gan” nói riêng. Sự quan tâm của bạn là động lực để chúng tôi không ngừng tiến về phía trước.