Soi Cầu bạch thủ

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/11/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 05 06 07 09
Đầu 1 10 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 21 22 23 26 27
Đầu 3 30 31 38
Đầu 4 40 41 42 43 46 49
Đầu 5 52 54 55
Đầu 6 61 62 68
Đầu 7 70 71 72 73 76
Đầu 8 80 82 86
Đầu 9 90 91 92 95 96 97 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 2 lần 01,10 5 lần 02,20 1 lần 03,30 4 lần
05,50 1 lần 06,60 1 lần 07,70 2 lần 09,90 4 lần
12,21 4 lần 13,31 2 lần 14,41 4 lần 15,51 1 lần
16,61 3 lần 17,71 3 lần 18,81 2 lần 19,91 2 lần
22,22 1 lần 23,32 1 lần 26,62 4 lần 27,72 2 lần
38,83 1 lần 40,04 1 lần 42,24 1 lần 43,34 1 lần
46,64 1 lần 49,94 1 lần 52,25 3 lần 54,45 1 lần
55,55 2 lần 68,86 2 lần 73,37 2 lần 76,67 1 lần
80,08 1 lần 82,28 1 lần 92,29 3 lần 95,59 1 lần
96,69 2 lần 97,79 1 lần 99,99 1 lần