Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 11/01/2021 (05507) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 29/12/2020 (63111) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 17 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 08/01/2021 (00726) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 14/01/2021 (51338) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 10/01/2021 (48146) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 07/01/2021 (09854) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 13/01/2021 (02769) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 05/01/2021 (19376) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 15/01/2021 (68285) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 12/01/2021 (16592) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 31/12/2020 (42050) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 02/01/2021 (20681) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 12/01/2021 (16592) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 24/12/2020 (79993) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 22 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 09/01/2021 (82064) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 15/01/2021 (68285) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 10/01/2021 (48146) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 11/01/2021 (05507) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 14/01/2021 (51338) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 13/01/2021 (02769) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 10/01/2021 (48146) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 14/01/2021 (51338) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 06/01/2021 (90402) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 15/01/2021 (68285) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 22/12/2020 (81613) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 24 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 13/01/2021 (02769) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 04/01/2021 (42988) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 11/01/2021 (05507) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 08/01/2021 (00726) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 07/01/2021 (09854) đến 15/01/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 91
ngày