Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Hướng dẫn sử dụng

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 09/11/2019 (26502) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 61 ngày
- Đầu 1 ra ngày 13/11/2019 (29618) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 72 ngày
- Đầu 2 ra ngày 07/11/2019 (87024) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 85 ngày
- Đầu 3 ra ngày 28/10/2019 (96139) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 17 ngày 64 ngày
- Đầu 4 ra ngày 12/11/2019 (36744) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 56 ngày
- Đầu 5 ra ngày 14/11/2019 (86358) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
- Đầu 6 ra ngày 01/11/2019 (23568) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 64 ngày
- Đầu 7 ra ngày 24/10/2019 (65074) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 21 ngày 62 ngày
- Đầu 8 ra ngày 06/11/2019 (46181) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 8 ngày 66 ngày
- Đầu 9 ra ngày 08/11/2019 (37892) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 6 ngày 56 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 10/11/2019 (23310) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 57 ngày
- Đuôi 1 ra ngày 06/11/2019 (46181) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 8 ngày 71 ngày
- Đuôi 2 ra ngày 09/11/2019 (26502) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 78 ngày
- Đuôi 3 ra ngày 04/11/2019 (56043) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 10 ngày 68 ngày
- Đuôi 4 ra ngày 12/11/2019 (36744) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 87 ngày
- Đuôi 5 ra ngày 06/10/2019 (24275) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 39 ngày 61 ngày
- Đuôi 6 ra ngày 11/11/2019 (04116) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 66 ngày
- Đuôi 7 ra ngày 22/10/2019 (17237) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 23 ngày 68 ngày
- Đuôi 8 ra ngày 14/11/2019 (86358) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 106 ngày
- Đuôi 9 ra ngày 28/10/2019 (96139) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 17 ngày 71 ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 22/10/2019 (17237) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 23 ngày 53 ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/11/2019 (23310) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 4 ngày 70 ngày
- Tổng 2 ra ngày 09/11/2019 (26502) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 5 ngày 84 ngày
- Tổng 3 ra ngày 14/11/2019 (86358) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 0 ngày 77 ngày
- Tổng 4 ra ngày 01/11/2019 (23568) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 13 ngày 62 ngày
- Tổng 5 ra ngày 16/10/2019 (83641) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 29 ngày 58 ngày
- Tổng 6 ra ngày 07/11/2019 (87024) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 7 ngày 68 ngày
- Tổng 7 ra ngày 11/11/2019 (04116) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 3 ngày 54 ngày
- Tổng 8 ra ngày 12/11/2019 (36744) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 2 ngày 67 ngày
- Tổng 9 ra ngày 13/11/2019 (29618) đến 14/11/2019 vẫn chưa ra là 1 ngày 91 ngày