Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 03/08/2021 (10004) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 31/07/2021 (62914) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 02/08/2021 (71424) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 20/07/2021 (23036) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 08/07/2021 (10346) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 26 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 15/07/2021 (70957) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 22/07/2021 (23166) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 27/07/2021 (52371) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 01/08/2021 (88081) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 28/07/2021 (50098) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 25/07/2021 (82380) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 01/08/2021 (88081) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 18/07/2021 (32872) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 16 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 19/07/2021 (47133) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 03/08/2021 (10004) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 30/07/2021 (94715) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 29/07/2021 (10326) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 15/07/2021 (70957) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 28/07/2021 (50098) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 17/07/2021 (05779) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 17 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 26/07/2021 (40891) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 05/07/2021 (91701) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 29 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 22/07/2021 (23166) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 11/07/2021 (38294) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 23 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 03/08/2021 (10004) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 31/07/2021 (62914) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 02/08/2021 (71424) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 28/07/2021 (50098) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 29/07/2021 (10326) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 01/08/2021 (88081) đến 03/08/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 91
ngày