Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 18/10/2021 (11609) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 15/10/2021 (64218) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 13/10/2021 (49522) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 28/09/2021 (03234) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 19/10/2021 (86847) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 09/10/2021 (31156) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 16/10/2021 (66067) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 02/10/2021 (37377) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 17 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 10/10/2021 (06085) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 26/09/2021 (21694) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 23 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 17/10/2021 (24640) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 03/10/2021 (20681) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 16 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 13/10/2021 (49522) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 22/09/2021 (53873) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 27 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 28/09/2021 (03234) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 10/10/2021 (06085) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 09/10/2021 (31156) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/10/2021 (86847) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 15/10/2021 (64218) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 18/10/2021 (11609) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 14/10/2021 (04019) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 19/10/2021 (86847) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 01/10/2021 (31220) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 16/10/2021 (66067) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 17/10/2021 (24640) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 08/10/2021 (43550) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 11/10/2021 (72142) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 28/09/2021 (03234) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 25/09/2021 (92408) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 24 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 18/10/2021 (11609) đến 19/10/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 91
ngày