Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 15/03/2020 (18901) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 13 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 14/03/2020 (18915) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 23/03/2020 (36123) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 26/03/2020 (94135) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 10/03/2020 (83549) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 18 ngày 56
ngày
- Đầu 5 ra ngày 28/03/2020 (91159) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 17/03/2020 (52267) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 24/03/2020 (31578) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 18/03/2020 (81489) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 25/03/2020 (54296) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 08/03/2020 (55060) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 20 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 21/03/2020 (55521) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 16/03/2020 (28322) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 12 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 23/03/2020 (36123) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 22/03/2020 (46024) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 27/03/2020 (33555) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 25/03/2020 (54296) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 17/03/2020 (52267) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 24/03/2020 (31578) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 28/03/2020 (91159) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 27/03/2020 (33555) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 19/03/2020 (85074) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 06/02/2020 (26275) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 51 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 21/03/2020 (55521) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 28/03/2020 (91159) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 25/03/2020 (54296) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 22/03/2020 (46024) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 18/03/2020 (81489) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 26/03/2020 (94135) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 20/03/2020 (85736) đến 28/03/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 91
ngày