Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 12/06/2020 (51903) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 30 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 11/07/2020 (03116) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 03/07/2020 (58827) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 01/07/2020 (44435) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 16/05/2020 (75146) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 57 ngày 56
ngày
- Đầu 5 ra ngày 28/06/2020 (36351) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 10/07/2020 (77969) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 06/07/2020 (25470) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 08/07/2020 (83783) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 12/07/2020 (28890) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 12/07/2020 (28890) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 09/07/2020 (78091) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 25/06/2020 (46982) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 17 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 08/07/2020 (83783) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 14/06/2020 (36374) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 28 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 04/07/2020 (77775) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 11/07/2020 (03116) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 03/07/2020 (58827) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 04/06/2020 (76278) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 38 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 10/07/2020 (77969) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 09/07/2020 (78091) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 08/07/2020 (83783) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 04/07/2020 (77775) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 19/06/2020 (04630) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 23 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 05/06/2020 (79913) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 37 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 10/07/2020 (77969) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 07/07/2020 (73860) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 11/07/2020 (03116) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 01/07/2020 (44435) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 12/07/2020 (28890) đến 12/07/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 91
ngày