Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 19/09/2020 (54004) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 25/09/2020 (98018) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 11/09/2020 (16129) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 16 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 15/09/2020 (23030) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 12 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 27/09/2020 (37546) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 21/09/2020 (68757) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 26/09/2020 (17069) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 17/09/2020 (04170) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 24/09/2020 (87082) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 18/09/2020 (20290) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 18/09/2020 (20290) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 23/09/2020 (97711) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 24/09/2020 (87082) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 13/09/2020 (28463) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 19/09/2020 (54004) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 05/09/2020 (52085) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 22 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 27/09/2020 (37546) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 21/09/2020 (68757) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 25/09/2020 (98018) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 26/09/2020 (17069) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 27/09/2020 (37546) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 11/09/2020 (16129) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 16 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 23/09/2020 (97711) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 15/09/2020 (23030) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 12 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 22/09/2020 (87486) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 26/09/2020 (17069) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 20/09/2020 (05042) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 17/09/2020 (04170) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 12/09/2020 (51880) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 25/09/2020 (98018) đến 27/09/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 91
ngày