Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 12/01/2022 (88903) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 14/01/2022 (87219) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 15/01/2022 (20222) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 19/01/2022 (76930) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 17/01/2022 (88041) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 07/01/2022 (33657) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 08/01/2022 (98969) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 12 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 01/01/2022 (10676) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 20/01/2022 (71085) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 09/01/2022 (93093) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 11 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 19/01/2022 (76930) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 17/01/2022 (88041) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 15/01/2022 (20222) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 12/01/2022 (88903) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 18/01/2022 (46384) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 20/01/2022 (71085) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 01/01/2022 (10676) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 11/01/2022 (55427) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 13/01/2022 (46638) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 14/01/2022 (87219) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 14/01/2022 (87219) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 13/01/2022 (46638) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 18/01/2022 (46384) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 20/01/2022 (71085) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 16/01/2022 (55431) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 17/01/2022 (88041) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 30/12/2021 (62033) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 21 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 03/01/2022 (37061) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 17 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 23/12/2021 (78708) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 28 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 11/01/2022 (55427) đến 20/01/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 91
ngày