Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 18/01/2020 (34706) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 15/01/2020 (26710) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 05/01/2020 (45721) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 13 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 26/12/2019 (05939) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 23 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 13/01/2020 (41244) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 56
ngày
- Đầu 5 ra ngày 11/01/2020 (33658) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 14/01/2020 (32164) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 17/01/2020 (97571) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 16/01/2020 (72782) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 10/01/2020 (26396) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 15/01/2020 (26710) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 17/01/2020 (97571) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 16/01/2020 (72782) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 03/01/2020 (19143) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 14/01/2020 (32164) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 4 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 01/01/2020 (32905) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 17 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 18/01/2020 (34706) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 27/12/2019 (04477) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 22 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 11/01/2020 (33658) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 04/01/2020 (54949) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 16/01/2020 (72782) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 15/01/2020 (26710) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 26/12/2019 (05939) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 23 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 11/01/2020 (33658) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 7 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 08/01/2020 (78804) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 10/01/2020 (26396) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 18/01/2020 (34706) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 03/01/2020 (19143) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 15 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 17/01/2020 (97571) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 07/01/2020 (14954) đến 18/01/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày 91
ngày