Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 28/11/2022 (65507) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 30/11/2022 (98112) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 02/12/2022 (24523) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 19/11/2022 (66534) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 02/11/2022 (67246) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 30 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 27/11/2022 (67857) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 09/11/2022 (57765) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 23 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 01/12/2022 (52770) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 29/11/2022 (25380) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 26/11/2022 (67896) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 01/12/2022 (52770) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 21/11/2022 (52091) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 11 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 30/11/2022 (98112) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 02/12/2022 (24523) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 19/11/2022 (66534) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 13/11/2022 (96305) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 26/11/2022 (67896) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 28/11/2022 (65507) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 16/11/2022 (50578) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 16 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 25/11/2022 (36819) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 25/11/2022 (36819) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 22/11/2022 (30529) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 27/11/2022 (67857) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 30/11/2022 (98112) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 27/10/2022 (89604) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 36 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 02/12/2022 (24523) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 23/11/2022 (47779) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 01/12/2022 (52770) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 29/11/2022 (25380) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 11/11/2022 (81736) đến 02/12/2022 vẫn chưa ra là 21 ngày 91
ngày

Hướng dẫn sử dụng