Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 13/04/2021 (29405) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 11/04/2021 (29013) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 19/03/2021 (55324) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 26 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 06/04/2021 (94659) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 02/03/2021 (87462) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 43 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 15/02/2021 (56286) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 58 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 27/03/2021 (54601) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 11/04/2021 (29013) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 08/04/2021 (63904) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 31/03/2021 (06996) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 01/03/2021 (91577) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 44 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 04/04/2021 (16278) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 05/04/2021 (06800) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 27/03/2021 (54601) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 12/04/2021 (86039) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 20/02/2021 (70030) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 53 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 14/04/2021 (74295) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 13/04/2021 (29405) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 26/03/2021 (72042) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 09/04/2021 (52070) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 11/03/2021 (47526) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 34 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 09/03/2021 (97736) đến 14/04/2021 vẫn chưa ra là 36 ngày 91
ngày