Tổng hợp chu kỳ đặc biệt

Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầu Max gan
- Đầu 0 ra ngày 05/07/2022 (68404) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 15/06/2022 (79716) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 20 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 16/06/2022 (90524) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 19 ngày 85
ngày
- Đầu 3 ra ngày 04/07/2022 (50239) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 28/06/2022 (13149) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 02/07/2022 (50554) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 25/06/2022 (36768) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 27/06/2022 (62171) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 62
ngày
- Đầu 8 ra ngày 09/06/2022 (08181) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 03/07/2022 (86690) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 56
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôi Max gan
- Đuôi 0 ra ngày 03/07/2022 (86690) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 27/06/2022 (62171) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 29/06/2022 (38892) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 23/05/2022 (29213) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 43 ngày 68
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 05/07/2022 (68404) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 07/06/2022 (87525) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 28 ngày 61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 22/06/2022 (50846) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 66
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 01/07/2022 (01697) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 68
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 25/06/2022 (36768) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 04/07/2022 (50239) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổng Max gan
- Tổng 0 ra ngày 22/06/2022 (50846) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 29/06/2022 (38892) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày 70
ngày
- Tổng 2 ra ngày 04/07/2022 (50239) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 28/06/2022 (13149) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 7 ngày 77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 05/07/2022 (68404) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 0 ngày 62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 04/06/2022 (60832) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 31 ngày 58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 01/07/2022 (01697) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày 68
ngày
- Tổng 7 ra ngày 26/06/2022 (46970) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 9 ngày 54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 27/06/2022 (62171) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 8 ngày 67
ngày
- Tổng 9 ra ngày 03/07/2022 (86690) đến 05/07/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 91
ngày