Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 15/05/2020 - 04/06/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/06/20 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03/06/20 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
02/06/20 3 lần 4 lần 7 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
01/06/20 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
31/05/20 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 7 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/05/20 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
29/05/20 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
28/05/20 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần
27/05/20 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
26/05/20 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần
25/05/20 1 lần 7 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
24/05/20 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần
23/05/20 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 4 lần 4 lần
22/05/20 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần
21/05/20 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần
20/05/20 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/05/20 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
18/05/20 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
17/05/20 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 3 lần
16/05/20 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
15/05/20 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 15/05/2020 - 04/06/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
04/06/20 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
03/06/20 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02/06/20 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần
01/06/20 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần
31/05/20 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
30/05/20 5 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
29/05/20 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần
28/05/20 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
27/05/20 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26/05/20 3 lần 7 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
25/05/20 4 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
24/05/20 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23/05/20 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/05/20 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần
21/05/20 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
20/05/20 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần
19/05/20 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 7 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần
18/05/20 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
17/05/20 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
16/05/20 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
15/05/20 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần