Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 29/09/2021 - 19/10/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/21 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
18/10/21 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
17/10/21 3 lần 6 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
16/10/21 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
15/10/21 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14/10/21 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
13/10/21 2 lần 6 lần 7 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
12/10/21 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần
11/10/21 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
10/10/21 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09/10/21 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
08/10/21 0 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
07/10/21 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 7 lần 1 lần 1 lần
06/10/21 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
05/10/21 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
04/10/21 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
03/10/21 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
02/10/21 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần
01/10/21 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần
30/09/21 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 4 lần
29/09/21 2 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 29/09/2021 - 19/10/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19/10/21 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
18/10/21 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
17/10/21 3 lần 2 lần 3 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16/10/21 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần
15/10/21 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
14/10/21 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần
13/10/21 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12/10/21 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 6 lần 1 lần
11/10/21 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10/10/21 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09/10/21 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
08/10/21 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07/10/21 1 lần 8 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06/10/21 10 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05/10/21 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần
04/10/21 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần
03/10/21 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
02/10/21 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
01/10/21 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần
30/09/21 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
29/09/21 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần