Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 06/02/2020 - 26/02/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/02/20 2 lần 7 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần
25/02/20 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần
24/02/20 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
23/02/20 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 8 lần 0 lần 1 lần
22/02/20 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 3 lần
21/02/20 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần
20/02/20 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 6 lần
19/02/20 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
18/02/20 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần 1 lần 2 lần
17/02/20 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần
16/02/20 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần
15/02/20 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 9 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14/02/20 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần
13/02/20 5 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
12/02/20 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
11/02/20 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 7 lần
10/02/20 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần
09/02/20 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
08/02/20 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
07/02/20 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần
06/02/20 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 06/02/2020 - 26/02/2020

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/02/20 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
25/02/20 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần
24/02/20 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
23/02/20 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
22/02/20 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21/02/20 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/02/20 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19/02/20 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần
18/02/20 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
17/02/20 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
16/02/20 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
15/02/20 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 6 lần 1 lần
14/02/20 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần
13/02/20 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
12/02/20 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 5 lần
11/02/20 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 6 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần
10/02/20 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
09/02/20 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần
08/02/20 4 lần 7 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07/02/20 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần
06/02/20 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần