Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 23/11/2019 - 13/12/2019

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13/12/19 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
12/12/19 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
11/12/19 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10/12/19 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần
09/12/19 2 lần 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
08/12/19 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần
07/12/19 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
06/12/19 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
05/12/19 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
04/12/19 4 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
03/12/19 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần
02/12/19 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần
01/12/19 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 2 lần
30/11/19 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần
29/11/19 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/11/19 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần
27/11/19 5 lần 2 lần 8 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
26/11/19 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 6 lần
25/11/19 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần
24/11/19 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
23/11/19 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 23/11/2019 - 13/12/2019

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13/12/19 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 2 lần
12/12/19 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
11/12/19 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần
10/12/19 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
09/12/19 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần
08/12/19 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần
07/12/19 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 7 lần 0 lần 6 lần 4 lần
06/12/19 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 5 lần 3 lần 0 lần
05/12/19 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
04/12/19 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03/12/19 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 5 lần 4 lần
02/12/19 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần
01/12/19 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần
30/11/19 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
29/11/19 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 6 lần 0 lần
28/11/19 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
27/11/19 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 6 lần
26/11/19 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/19 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 2 lần
24/11/19 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
23/11/19 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần