Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 31/12/2021 - 20/01/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/01/22 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
19/01/22 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần
18/01/22 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần
17/01/22 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
16/01/22 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15/01/22 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
14/01/22 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13/01/22 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
12/01/22 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần
11/01/22 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
10/01/22 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần
09/01/22 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
08/01/22 1 lần 0 lần 9 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
07/01/22 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần
06/01/22 3 lần 0 lần 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần
05/01/22 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần
04/01/22 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần
03/01/22 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 7 lần 3 lần 2 lần
02/01/22 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần
01/01/22 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 4 lần
31/12/21 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 6 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 31/12/2021 - 20/01/2022

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/01/22 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
19/01/22 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 7 lần 0 lần
18/01/22 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 7 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
17/01/22 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần
16/01/22 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 5 lần
15/01/22 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 7 lần 1 lần 2 lần
14/01/22 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần
13/01/22 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần
12/01/22 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
11/01/22 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần
10/01/22 1 lần 3 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần
09/01/22 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 1 lần
08/01/22 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
07/01/22 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần
06/01/22 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần
05/01/22 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
04/01/22 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 9 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
03/01/22 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
02/01/22 3 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
01/01/22 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
31/12/21 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần