Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 25/03/2021 - 14/04/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/04/21 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13/04/21 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần
12/04/21 0 lần 6 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
11/04/21 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
10/04/21 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần
09/04/21 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
08/04/21 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
07/04/21 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 4 lần
06/04/21 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 8 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/04/21 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
04/04/21 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần
02/04/21 2 lần 6 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
01/04/21 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
31/03/21 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30/03/21 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29/03/21 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần
28/03/21 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
27/03/21 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26/03/21 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 4 lần 0 lần
25/03/21 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 25/03/2021 - 14/04/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/04/21 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
13/04/21 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần
12/04/21 2 lần 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 5 lần
11/04/21 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
10/04/21 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 4 lần 2 lần 0 lần
09/04/21 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
08/04/21 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần
07/04/21 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần
06/04/21 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 7 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
05/04/21 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần
04/04/21 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02/04/21 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần
01/04/21 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần
31/03/21 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
30/03/21 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần
29/03/21 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
28/03/21 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27/03/21 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26/03/21 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 7 lần
25/03/21 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần