Thống kê đầu đuôi lô tô

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh - Thành phố
 

Kết quả thống kê đầu Loto 28/12/2020 - 17/01/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/01/21 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 5 lần
16/01/21 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
15/01/21 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
14/01/21 3 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
13/01/21 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần
12/01/21 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần
11/01/21 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10/01/21 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
09/01/21 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08/01/21 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/01/21 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần
06/01/21 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
05/01/21 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
04/01/21 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần
03/01/21 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
02/01/21 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
01/01/21 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần
31/12/20 10 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
30/12/20 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
29/12/20 5 lần 6 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần
28/12/20 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần

Kết quả thống kê đuôi Loto 28/12/2020 - 17/01/2021

Ngày/Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/01/21 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
16/01/21 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 1 lần
15/01/21 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
14/01/21 7 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
13/01/21 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 6 lần
12/01/21 1 lần 7 lần 6 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần
11/01/21 6 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần
10/01/21 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/01/21 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
08/01/21 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần
07/01/21 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 7 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
06/01/21 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 6 lần
05/01/21 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần
04/01/21 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
03/01/21 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
02/01/21 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01/01/21 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
31/12/20 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
30/12/20 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
29/12/20 3 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
28/12/20 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần