Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 15/11/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 41 43 44 45 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59
Đầu 6 60 62 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 94 95 96 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 3 lần 01,10 4 lần 02,20 7 lần 03,30 4 lần
04,40 5 lần 05,50 10 lần 06,60 6 lần 07,70 12 lần
08,80 13 lần 09,90 10 lần 11,11 4 lần 12,21 5 lần
14,41 3 lần 15,51 6 lần 16,61 1 lần 17,71 7 lần
18,81 5 lần 19,91 7 lần 22,22 4 lần 23,32 6 lần
24,42 1 lần 25,52 7 lần 26,62 5 lần 27,72 11 lần
28,82 9 lần 29,92 2 lần 31,13 3 lần 34,43 4 lần
35,53 9 lần 36,63 5 lần 37,73 7 lần 38,83 6 lần
39,93 5 lần 44,44 3 lần 45,54 6 lần 47,74 8 lần
48,84 6 lần 49,94 5 lần 55,55 2 lần 56,65 5 lần
57,75 11 lần 59,95 5 lần 64,46 1 lần 66,66 2 lần
67,76 8 lần 68,86 4 lần 69,96 5 lần 77,77 6 lần
78,87 16 lần 79,97 10 lần 85,58 6 lần 88,88 3 lần
89,98 11 lần 99,99 2 lần