Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 14/10/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Đầu 2 20 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 1 lần 01,10 7 lần 02,20 6 lần 03,30 3 lần
04,40 6 lần 05,50 14 lần 06,60 11 lần 07,70 7 lần
11,11 1 lần 12,21 1 lần 13,31 3 lần 14,41 12 lần
15,51 16 lần 16,61 9 lần 17,71 11 lần 18,81 5 lần
22,22 3 lần 23,32 6 lần 24,42 9 lần 25,52 12 lần
26,62 12 lần 27,72 12 lần 28,82 6 lần 29,92 4 lần
33,33 10 lần 34,43 8 lần 35,53 18 lần 36,63 7 lần
37,73 14 lần 38,83 9 lần 39,93 4 lần 44,44 5 lần
45,54 17 lần 46,64 16 lần 47,74 10 lần 48,84 10 lần
49,94 4 lần 55,55 8 lần 56,65 18 lần 57,75 23 lần
58,85 5 lần 59,95 4 lần 66,66 4 lần 67,76 18 lần
68,86 8 lần 77,77 4 lần 78,87 8 lần 79,97 5 lần
80,08 1 lần 89,98 4 lần 90,09 3 lần 91,19 3 lần
96,69 4 lần