Cầu loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 17/11/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 46 47 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 4 lần 01,10 15 lần 02,20 8 lần 03,30 16 lần
04,40 7 lần 05,50 7 lần 06,60 10 lần 07,70 4 lần
08,80 6 lần 09,90 7 lần 11,11 4 lần 12,21 13 lần
13,31 9 lần 14,41 9 lần 15,51 7 lần 16,61 8 lần
17,71 10 lần 18,81 12 lần 19,91 7 lần 22,22 6 lần
23,32 11 lần 24,42 3 lần 25,52 11 lần 26,62 12 lần
27,72 10 lần 28,82 7 lần 29,92 9 lần 33,33 2 lần
34,43 6 lần 35,53 7 lần 36,63 4 lần 37,73 7 lần
38,83 5 lần 39,93 11 lần 44,44 1 lần 46,64 6 lần
47,74 3 lần 49,94 5 lần 54,45 5 lần 55,55 4 lần
56,65 4 lần 57,75 4 lần 58,85 8 lần 59,95 10 lần
66,66 3 lần 67,76 7 lần 68,86 7 lần 69,96 6 lần
77,77 5 lần 78,87 5 lần 79,97 7 lần 84,48 3 lần
88,88 3 lần 89,98 5 lần 99,99 2 lần