Thống kê cặp số anh em

Hướng dẫn sử dụng

Chọn biên độ ngày

Nhập dãy số cần thống kê

 

Kết quả thống kê

Thống kê 20 cặp số về nhiều nhất sau những ngày dãy số 00 11 22 về:
Cặp số 01 về 32 lần Cặp số 32 về 31 lần
Cặp số 25 về 30 lần Cặp số 55 về 29 lần
Cặp số 23 về 28 lần Cặp số 22 về 28 lần
Cặp số 78 về 27 lần Cặp số 11 về 27 lần
Cặp số 71 về 27 lần Cặp số 81 về 27 lần
Cặp số 73 về 27 lần Cặp số 31 về 26 lần
Cặp số 44 về 26 lần Cặp số 27 về 26 lần
Cặp số 29 về 26 lần Cặp số 68 về 25 lần
Cặp số 52 về 25 lần Cặp số 05 về 25 lần
Cặp số 60 về 25 lần Cặp số 84 về 25 lần