Tổng hợp kết quả giải đặc biệt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

31/01/2000 về 27609 sau đó 01/02/2000 về 96098
09/04/2000 về 89609 sau đó 10/04/2000 về 18755
13/05/2000 về 28909 sau đó 14/05/2000 về 51063
21/08/2000 về 03109 sau đó 22/08/2000 về 95404
26/05/2001 về 50109 sau đó 27/05/2001 về 13295
23/09/2001 về 80109 sau đó 24/09/2001 về 17900
29/11/2001 về 99009 sau đó 30/11/2001 về 78573
01/02/2002 về 41809 sau đó 02/02/2002 về 40400
26/02/2002 về 67209 sau đó 27/02/2002 về 77930
08/07/2002 về 48409 sau đó 09/07/2002 về 41144
02/09/2002 về 38809 sau đó 03/09/2002 về 50604
30/12/2002 về 51409 sau đó 31/12/2002 về 05655
26/05/2003 về 32809 sau đó 27/05/2003 về 86115
29/12/2003 về 57009 sau đó 30/12/2003 về 38816
27/07/2004 về 33909 sau đó 28/07/2004 về 49680
03/08/2004 về 28209 sau đó 04/08/2004 về 12595
18/09/2004 về 47909 sau đó 19/09/2004 về 42951
22/09/2004 về 00309 sau đó 23/09/2004 về 99954
12/10/2004 về 39609 sau đó 13/10/2004 về 05117
23/07/2005 về 88609 sau đó 24/07/2005 về 80411
28/02/2006 về 04909 sau đó 01/03/2006 về 12705
13/03/2006 về 70509 sau đó 14/03/2006 về 78556
08/05/2006 về 13509 sau đó 09/05/2006 về 77934
01/10/2006 về 45009 sau đó 02/10/2006 về 67627
07/06/2007 về 82109 sau đó 08/06/2007 về 65370
17/06/2007 về 59409 sau đó 18/06/2007 về 86936
29/07/2007 về 76809 sau đó 30/07/2007 về 34749
20/08/2007 về 54609 sau đó 21/08/2007 về 58458
28/11/2007 về 42509 sau đó 29/11/2007 về 80126
07/01/2008 về 28909 sau đó 08/01/2008 về 33756
05/05/2008 về 65809 sau đó 06/05/2008 về 10436
11/05/2008 về 93509 sau đó 12/05/2008 về 06061
20/08/2008 về 09609 sau đó 21/08/2008 về 23027
22/04/2009 về 99309 sau đó 23/04/2009 về 93250
03/05/2009 về 88409 sau đó 04/05/2009 về 37172
05/06/2009 về 33009 sau đó 06/06/2009 về 64633
06/08/2009 về 08709 sau đó 07/08/2009 về 92218
20/02/2010 về 52009 sau đó 21/02/2010 về 93187
16/04/2010 về 68609 sau đó 17/04/2010 về 81175
29/04/2010 về 55509 sau đó 30/04/2010 về 58533
17/12/2010 về 16509 sau đó 18/12/2010 về 92963
11/05/2011 về 78309 sau đó 12/05/2011 về 59701
26/11/2011 về 12409 sau đó 27/11/2011 về 74832
02/12/2011 về 35009 sau đó 03/12/2011 về 50005
04/01/2012 về 53209 sau đó 05/01/2012 về 59944
05/06/2012 về 82009 sau đó 06/06/2012 về 85725
18/07/2012 về 60909 sau đó 19/07/2012 về 15943
11/09/2012 về 53809 sau đó 12/09/2012 về 61114
02/03/2013 về 50109 sau đó 03/03/2013 về 13019
05/04/2013 về 26909 sau đó 06/04/2013 về 88056
14/07/2013 về 25509 sau đó 15/07/2013 về 81900
26/07/2013 về 82009 sau đó 27/07/2013 về 46216
29/07/2013 về 08309 sau đó 30/07/2013 về 45579
07/09/2013 về 42609 sau đó 08/09/2013 về 51200
06/04/2014 về 56709 sau đó 07/04/2014 về 41768
04/05/2014 về 23309 sau đó 05/05/2014 về 90547
01/09/2014 về 61809 sau đó 02/09/2014 về 71548
11/07/2015 về 48009 sau đó 12/07/2015 về 65874
27/07/2015 về 14709 sau đó 28/07/2015 về 75879
21/11/2015 về 12809 sau đó 22/11/2015 về 23368
23/12/2015 về 01309 sau đó 24/12/2015 về 62710
27/02/2016 về 46409 sau đó 28/02/2016 về 46648
25/06/2016 về 24409 sau đó 26/06/2016 về 71391
04/07/2016 về 26609 sau đó 05/07/2016 về 60071
13/09/2016 về 99709 sau đó 14/09/2016 về 96332
22/09/2016 về 24509 sau đó 23/09/2016 về 21533
14/10/2016 về 90809 sau đó 15/10/2016 về 42118
16/04/2017 về 73309 sau đó 17/04/2017 về 45622
14/06/2017 về 40909 sau đó 15/06/2017 về 38171
30/06/2017 về 56409 sau đó 01/07/2017 về 82721
20/08/2017 về 70509 sau đó 21/08/2017 về 80981
06/10/2017 về 58309 sau đó 07/10/2017 về 29424
26/11/2017 về 55409 sau đó 27/11/2017 về 19011
03/12/2017 về 95809 sau đó 04/12/2017 về 60833
17/01/2018 về 62609 sau đó 18/01/2018 về 41201
06/04/2018 về 76309 sau đó 07/04/2018 về 91498
15/06/2019 về 16509 sau đó 16/06/2019 về 02777
17/07/2019 về 75609 sau đó 18/07/2019 về 85507
12/10/2019 về 31409 sau đó 13/10/2019 về 75348
26/10/2019 về 63309 sau đó 27/10/2019 về 24116
24/02/2020 về 91609 sau đó 25/02/2020 về 37376
12/05/2020 về 35009 sau đó 13/05/2020 về 12795
30/01/2021 về 71209 sau đó 31/01/2021 về 17386
28/08/2021 về 50509 sau đó 29/08/2021 về 58755

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 09 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
553861
953761
163483
071771
982012
334112
241811
211712
221182
322911
101682
792741
471004
563191
141431
251442
052632
751871
721501
272611
362261
581491
701341
171541
511801
151042
301731

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
011910
112118
2746
31085
48910
510117
65119
711711
84107
96411

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 1(12 lần) - 7(11 lần) - 0(11 lần) - 5(10 lần) - 3(10 lần) - 4(8 lần) - 2(7 lần) - 9(6 lần) - 6(5 lần) - 8(4 lần)
Chạm đuôi : 6(11 lần) - 5(11 lần) - 1(11 lần) - 8(10 lần) - 4(9 lần) - 0(9 lần) - 3(8 lần) - 7(7 lần) - 2(4 lần) - 9(4 lần)
Tổng : 9(11 lần) - 7(11 lần) - 4(10 lần) - 0(10 lần) - 6(9 lần) - 1(8 lần) - 8(7 lần) - 5(7 lần) - 2(6 lần) - 3(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 09 vào Thứ 2

Ngày 25/02/2020 giải đặc biệt về 37376 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3
Ngày 05/07/2016 giải đặc biệt về 60071 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 28/07/2015 giải đặc biệt về 75879 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 02/09/2014 giải đặc biệt về 71548 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 30/07/2013 giải đặc biệt về 45579 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 06/05/2008 giải đặc biệt về 10436 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 08/01/2008 giải đặc biệt về 33756 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 21/08/2007 giải đặc biệt về 58458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 09/05/2006 giải đặc biệt về 77934 - 2 số cuối là 34 - đầu 3 - cuối 4 - tổng 7
Ngày 14/03/2006 giải đặc biệt về 78556 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 30/12/2003 giải đặc biệt về 38816 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 27/05/2003 giải đặc biệt về 86115 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 31/12/2002 giải đặc biệt về 05655 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 03/09/2002 giải đặc biệt về 50604 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 09/07/2002 giải đặc biệt về 41144 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 22/08/2000 giải đặc biệt về 95404 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4
Ngày 01/02/2000 giải đặc biệt về 96098 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 19/10 sau khi ra 09 vào ngày 18/10

Ngày 19/10/2000 giải đặc biệt về 36055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0
Ngày 19/10/2001 giải đặc biệt về 35547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1
Ngày 19/10/2002 giải đặc biệt về 03048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 19/10/2003 giải đặc biệt về 02180 - 2 số cuối là 80 - đầu 8 - cuối 0 - tổng 8
Ngày 19/10/2004 giải đặc biệt về 07060 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 19/10/2005 giải đặc biệt về 86332 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5
Ngày 19/10/2006 giải đặc biệt về 76712 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3
Ngày 19/10/2007 giải đặc biệt về 30795 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 19/10/2008 giải đặc biệt về 82142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 19/10/2009 giải đặc biệt về 51328 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0
Ngày 19/10/2010 giải đặc biệt về 57037 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0
Ngày 19/10/2011 giải đặc biệt về 29760 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6
Ngày 19/10/2012 giải đặc biệt về 38339 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 19/10/2013 giải đặc biệt về 35399 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8
Ngày 19/10/2014 giải đặc biệt về 81372 - 2 số cuối là 72 - đầu 7 - cuối 2 - tổng 9
Ngày 19/10/2015 giải đặc biệt về 83245 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9
Ngày 19/10/2016 giải đặc biệt về 42683 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1
Ngày 19/10/2017 giải đặc biệt về 59331 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4
Ngày 19/10/2018 giải đặc biệt về 91214 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5
Ngày 19/10/2019 giải đặc biệt về 29598 - 2 số cuối là 98 - đầu 9 - cuối 8 - tổng 7
Ngày 19/10/2020 giải đặc biệt về 18225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7