Thống kê chu kỳ loto

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Chọn tỉnh thành
Thống kê
 
Các bộ số muốn xem

Chọn bộ số

  • Chọn nhanh :
  • Chọn đầu số :
  • Chọn đuôi số :
 

Kết quả thống kê

Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất
00 28 lần Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 08/08/2018 11/12/2019 (2 ngày)
01 24 lần Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 30/03/2018 13/12/2019 (0 ngày)
02 22 lần Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 26/07/2017 04/12/2019 (9 ngày)
03 25 lần Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 01/07/2019 30/11/2019 (13 ngày)
04 34 lần Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/12/2016 12/12/2019 (1 ngày)
05 23 lần Từ ngày 30/07/2018 đến ngày 23/08/2018 29/11/2019 (14 ngày)
06 24 lần Từ ngày 12/06/2016 đến ngày 07/07/2016 07/12/2019 (6 ngày)
07 19 lần Từ ngày 14/11/2015 đến ngày 04/12/2015 11/12/2019 (2 ngày)
08 21 lần Từ ngày 19/10/2019 đến ngày 10/11/2019 09/12/2019 (4 ngày)
09 24 lần Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 18/05/2019 10/12/2019 (3 ngày)
10 33 lần Từ ngày 07/12/2016 đến ngày 10/01/2017 11/12/2019 (2 ngày)
11 27 lần Từ ngày 28/06/2018 đến ngày 26/07/2018 09/12/2019 (4 ngày)
12 23 lần Từ ngày 07/06/2018 đến ngày 01/07/2018 12/12/2019 (1 ngày)
13 23 lần Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 06/02/2018 13/12/2019 (0 ngày)
14 25 lần Từ ngày 03/06/2017 đến ngày 29/06/2017 13/12/2019 (0 ngày)
15 27 lần Từ ngày 13/08/2019 đến ngày 10/09/2019 11/12/2019 (2 ngày)
16 20 lần Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 22/08/2019 13/12/2019 (0 ngày)
17 29 lần Từ ngày 20/08/2017 đến ngày 19/09/2017 13/12/2019 (0 ngày)
18 30 lần Từ ngày 16/09/2015 đến ngày 17/10/2015 11/12/2019 (2 ngày)
19 20 lần Từ ngày 11/08/2017 đến ngày 01/09/2017 10/12/2019 (3 ngày)
20 27 lần Từ ngày 15/01/2014 đến ngày 12/02/2014 11/12/2019 (2 ngày)
21 28 lần Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 08/06/2016 10/12/2019 (3 ngày)
22 24 lần Từ ngày 06/10/2016 đến ngày 31/10/2016 11/12/2019 (2 ngày)
23 23 lần Từ ngày 13/06/2018 đến ngày 07/07/2018 12/12/2019 (1 ngày)
24 25 lần Từ ngày 01/05/2015 đến ngày 27/05/2015 12/12/2019 (1 ngày)
25 22 lần Từ ngày 02/06/2019 đến ngày 25/06/2019 08/12/2019 (5 ngày)
26 28 lần Từ ngày 25/05/2017 đến ngày 23/06/2017 13/12/2019 (0 ngày)
27 22 lần Từ ngày 14/02/2014 đến ngày 09/03/2014 12/12/2019 (1 ngày)
28 30 lần Từ ngày 15/07/2015 đến ngày 15/08/2015 13/12/2019 (0 ngày)
29 25 lần Từ ngày 14/03/2017 đến ngày 09/04/2017 08/12/2019 (5 ngày)
30 29 lần Từ ngày 10/09/2015 đến ngày 10/10/2015 06/12/2019 (7 ngày)
31 20 lần Từ ngày 12/10/2015 đến ngày 02/11/2015 09/12/2019 (4 ngày)
32 22 lần Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 24/04/2017 13/12/2019 (0 ngày)
33 20 lần Từ ngày 19/11/2019 đến ngày 10/12/2019 10/12/2019 (3 ngày)
34 23 lần Từ ngày 25/03/2018 đến ngày 18/04/2018 06/12/2019 (7 ngày)
35 35 lần Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 25/05/2018 12/12/2019 (1 ngày)
36 27 lần Từ ngày 13/11/2016 đến ngày 11/12/2016 10/12/2019 (3 ngày)
37 23 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 16/11/2019 09/12/2019 (4 ngày)
38 26 lần Từ ngày 03/07/2016 đến ngày 30/07/2016 11/12/2019 (2 ngày)
39 38 lần Từ ngày 17/06/2014 đến ngày 26/07/2014 12/12/2019 (1 ngày)
40 26 lần Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 28/10/2018 12/12/2019 (1 ngày)
41 32 lần Từ ngày 22/10/2019 đến ngày 24/11/2019 07/12/2019 (6 ngày)
42 25 lần Từ ngày 25/08/2017 đến ngày 20/09/2017 11/12/2019 (2 ngày)
43 19 lần Từ ngày 28/05/2014 đến ngày 17/06/2014 13/12/2019 (0 ngày)
44 30 lần Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 30/05/2016 11/12/2019 (2 ngày)
45 21 lần Từ ngày 07/06/2015 đến ngày 29/06/2015 29/11/2019 (14 ngày)
46 25 lần Từ ngày 12/07/2014 đến ngày 07/08/2014 07/12/2019 (6 ngày)
47 29 lần Từ ngày 04/12/2016 đến ngày 03/01/2017 12/12/2019 (1 ngày)
48 27 lần Từ ngày 08/08/2016 đến ngày 05/09/2016 13/12/2019 (0 ngày)
49 23 lần Từ ngày 03/11/2015 đến ngày 27/11/2015 13/12/2019 (0 ngày)
50 26 lần Từ ngày 26/08/2018 đến ngày 22/09/2018 11/12/2019 (2 ngày)
51 26 lần Từ ngày 04/10/2019 đến ngày 31/10/2019 13/12/2019 (0 ngày)
52 21 lần Từ ngày 17/07/2018 đến ngày 08/08/2018 30/11/2019 (13 ngày)
53 25 lần Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 18/11/2019 11/12/2019 (2 ngày)
54 22 lần Từ ngày 09/04/2015 đến ngày 02/05/2015 11/12/2019 (2 ngày)
55 25 lần Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 05/01/2016 04/12/2019 (9 ngày)
56 20 lần Từ ngày 22/08/2019 đến ngày 12/09/2019 08/12/2019 (5 ngày)
57 30 lần Từ ngày 28/03/2014 đến ngày 28/04/2014 11/12/2019 (2 ngày)
58 35 lần Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/02/2018 12/12/2019 (1 ngày)
59 20 lần Từ ngày 05/05/2015 đến ngày 26/05/2015 11/12/2019 (2 ngày)
60 22 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 29/05/2017 13/12/2019 (0 ngày)
61 18 lần Từ ngày 20/03/2016 đến ngày 08/04/2016 13/12/2019 (0 ngày)
62 28 lần Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 22/08/2017 12/12/2019 (1 ngày)
63 26 lần Từ ngày 25/11/2016 đến ngày 22/12/2016 08/12/2019 (5 ngày)
64 25 lần Từ ngày 14/09/2018 đến ngày 10/10/2018 10/12/2019 (3 ngày)
65 29 lần Từ ngày 06/05/2017 đến ngày 05/06/2017 03/12/2019 (10 ngày)
66 29 lần Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 16/12/2014 10/12/2019 (3 ngày)
67 23 lần Từ ngày 14/09/2014 đến ngày 08/10/2014 08/12/2019 (5 ngày)
68 20 lần Từ ngày 28/05/2017 đến ngày 18/06/2017 12/12/2019 (1 ngày)
69 32 lần Từ ngày 07/06/2019 đến ngày 10/07/2019 12/12/2019 (1 ngày)
70 22 lần Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 04/12/2019 04/12/2019 (9 ngày)
71 24 lần Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 11/04/2014 28/11/2019 (15 ngày)
72 20 lần Từ ngày 18/02/2016 đến ngày 10/03/2016 10/12/2019 (3 ngày)
73 18 lần Từ ngày 04/08/2019 đến ngày 23/08/2019 12/12/2019 (1 ngày)
74 36 lần Từ ngày 04/04/2016 đến ngày 11/05/2016 05/12/2019 (8 ngày)
75 22 lần Từ ngày 18/07/2014 đến ngày 10/08/2014 13/12/2019 (0 ngày)
76 20 lần Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 25/03/2019 13/12/2019 (0 ngày)
77 19 lần Từ ngày 09/03/2015 đến ngày 29/03/2015 12/12/2019 (1 ngày)
78 33 lần Từ ngày 02/09/2017 đến ngày 06/10/2017 11/12/2019 (2 ngày)
79 23 lần Từ ngày 11/03/2019 đến ngày 04/04/2019 03/12/2019 (10 ngày)
80 20 lần Từ ngày 07/10/2014 đến ngày 28/10/2014 10/12/2019 (3 ngày)
81 22 lần Từ ngày 30/03/2014 đến ngày 22/04/2014 10/12/2019 (3 ngày)
82 20 lần Từ ngày 23/04/2016 đến ngày 14/05/2016 12/12/2019 (1 ngày)
83 27 lần Từ ngày 06/07/2016 đến ngày 03/08/2016 09/12/2019 (4 ngày)
84 29 lần Từ ngày 01/06/2014 đến ngày 01/07/2014 13/12/2019 (0 ngày)
85 25 lần Từ ngày 16/02/2014 đến ngày 14/03/2014 11/12/2019 (2 ngày)
86 28 lần Từ ngày 08/11/2016 đến ngày 07/12/2016 13/12/2019 (0 ngày)
87 23 lần Từ ngày 28/09/2014 đến ngày 22/10/2014 11/12/2019 (2 ngày)
88 21 lần Từ ngày 24/09/2014 đến ngày 16/10/2014 13/12/2019 (0 ngày)
89 23 lần Từ ngày 21/04/2017 đến ngày 15/05/2017 02/12/2019 (11 ngày)
90 23 lần Từ ngày 09/03/2017 đến ngày 02/04/2017 08/12/2019 (5 ngày)
91 25 lần Từ ngày 19/08/2014 đến ngày 14/09/2014 28/11/2019 (15 ngày)
92 23 lần Từ ngày 22/08/2017 đến ngày 15/09/2017 13/12/2019 (0 ngày)
93 23 lần Từ ngày 04/04/2018 đến ngày 28/04/2018 13/12/2019 (0 ngày)
94 22 lần Từ ngày 26/03/2017 đến ngày 18/04/2017 12/12/2019 (1 ngày)
95 27 lần Từ ngày 11/04/2014 đến ngày 09/05/2014 03/12/2019 (10 ngày)
96 28 lần Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 23/06/2015 13/12/2019 (0 ngày)
97 25 lần Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 28/05/2018 11/12/2019 (2 ngày)
98 24 lần Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 05/12/2015 04/12/2019 (9 ngày)
99 20 lần Từ ngày 24/05/2017 đến ngày 14/06/2017 12/12/2019 (1 ngày)