Chu kỳ max dàn cùng về

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại không xuất hiện : 10 ngày tính cả ngày về
( 14/11/2016 đến 24/11/2016 )
Điểm gan đến nay là: 8 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 17/10/2020 )