Chu kỳ max dàn cùng về

Hướng dẫn sử dụng

Từ ngày

Đến ngày

Dãy số cần thống kê

Kết quả thống kê

Dàn số: 01 02
Ngưỡng cực đại không xuất hiện : 9 ngày tính cả ngày về
( 05/06/2020 đến 14/06/2020 )
Điểm gan đến nay là: 29 ngày
(Không tính ngày về gần nhất, ngày về gần nhất là: 12/05/2023 )