Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 22/11/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 4 lần 01,10 10 lần 02,20 9 lần 03,30 16 lần
04,40 7 lần 05,50 10 lần 06,60 7 lần 07,70 14 lần
08,80 8 lần 09,90 14 lần 11,11 7 lần 12,21 10 lần
13,31 20 lần 14,41 5 lần 15,51 9 lần 16,61 10 lần
17,71 17 lần 18,81 10 lần 19,91 21 lần 22,22 6 lần
23,32 22 lần 24,42 7 lần 25,52 5 lần 26,62 7 lần
27,72 18 lần 28,82 12 lần 29,92 7 lần 33,33 18 lần
34,43 14 lần 35,53 13 lần 36,63 8 lần 37,73 33 lần
38,83 18 lần 39,93 13 lần 44,44 1 lần 45,54 4 lần
46,64 3 lần 47,74 7 lần 48,84 6 lần 49,94 11 lần
55,55 4 lần 56,65 6 lần 57,75 8 lần 58,85 7 lần
59,95 14 lần 66,66 3 lần 67,76 16 lần 68,86 9 lần
69,96 9 lần 77,77 14 lần 78,87 16 lần 79,97 23 lần
88,88 4 lần 89,98 15 lần 99,99 8 lần