Cầu ăn hai nháy

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 14/10/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Đầu 3 30 31 33 34 35 36 37
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 4 lần 01,10 7 lần 02,20 10 lần 03,30 5 lần
04,40 8 lần 05,50 11 lần 06,60 7 lần 07,70 12 lần
08,80 8 lần 11,11 2 lần 12,21 9 lần 13,31 4 lần
14,41 7 lần 15,51 12 lần 16,61 6 lần 17,71 12 lần
19,91 2 lần 22,22 1 lần 23,32 3 lần 24,42 6 lần
25,52 6 lần 26,62 5 lần 27,72 7 lần 28,82 4 lần
29,92 2 lần 33,33 3 lần 34,43 6 lần 35,53 9 lần
36,63 4 lần 37,73 9 lần 44,44 4 lần 45,54 15 lần
46,64 6 lần 47,74 12 lần 48,84 4 lần 49,94 3 lần
55,55 10 lần 56,65 10 lần 57,75 16 lần 58,85 6 lần
59,95 4 lần 66,66 2 lần 67,76 8 lần 68,86 4 lần
69,96 2 lần 77,77 7 lần 78,87 7 lần 79,97 4 lần
81,18 4 lần 83,38 5 lần 88,88 4 lần 89,98 4 lần
90,09 4 lần 93,39 3 lần 99,99 1 lần