Kỳ quay thưởng: #00654 - Thứ 5 ngày 02/12/2021
06 23 28 31 44 48 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,547,327,700
Jackpot 2 0 3,997,782,500
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1,127 500,000
Giải ba 24,516 50,000
Kỳ quay thưởng: #00654 - Thứ 5 ngày 02/12/2021
06 23 28 31 44 48 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 157,547,327,700
Jackpot 2 0 3,997,782,500
Giải nhất 10 40,000,000
Giải nhì 1,127 500,000
Giải ba 24,516 50,000
Kỳ quay thưởng: #00651 - Thứ 5 ngày 25/11/2021
16 18 24 29 33 41 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 144,675,020,100
Jackpot 2 0 3,487,843,900
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1,177 500,000
Giải ba 26,734 50,000
Kỳ quay thưởng: #00648 - Thứ 5 ngày 18/11/2021
18 30 32 37 39 40 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 132,079,733,400
Jackpot 2 0 4,343,540,500
Giải nhất 22 40,000,000
Giải nhì 1,166 500,000
Giải ba 24,324 50,000
Kỳ quay thưởng: #00645 - Thứ 5 ngày 11/11/2021
03 35 37 41 45 49 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,987,868,900
Jackpot 2 1 3,496,750,850
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 994 500,000
Giải ba 23,672 50,000
Kỳ quay thưởng: #00642 - Thứ 5 ngày 04/11/2021
05 10 15 31 32 50 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 106,907,224,800
Jackpot 2 1 3,853,015,000
Giải nhất 27 40,000,000
Giải nhì 1,183 500,000
Giải ba 27,090 50,000