Kỳ quay thưởng: #00809
11 14 29 31 52 54 07
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 103,576,368,900
Jackpot 2 0 3,527,962,850
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1,176 500,000
Giải ba 27,323 50,000
Kỳ quay thưởng: #00806
04 06 18 27 52 53 10
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 90,352,111,350
Jackpot 2 0 3,391,425,300
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,167 500,000
Giải ba 25,093 50,000
Kỳ quay thưởng: #00803
01 19 25 27 38 42 54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 79,814,616,150
Jackpot 2 1 3,390,879,700
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1,010 500,000
Giải ba 21,729 50,000
Kỳ quay thưởng: #00800
08 11 14 27 38 45 21
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 69,642,327,900
Jackpot 2 1 3,246,053,000
Giải nhất 26 40,000,000
Giải nhì 1,103 500,000
Giải ba 24,287 50,000
Kỳ quay thưởng: #00797
08 13 24 28 29 33 49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,167,452,700
Jackpot 2 0 3,287,029,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 858 500,000
Giải ba 17,579 50,000
Kỳ quay thưởng: #00794
01 07 10 17 19 30 53
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53,993,736,750
Jackpot 2 0 3,225,852,300
Giải nhất 16 40,000,000
Giải nhì 1,081 500,000
Giải ba 18,718 50,000