Kỳ quay thưởng: #00539
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 205 748 1tr
Nhất 144 352 988 083 350N
Nhì 638 856 953 210N
447 527 510
Ba 415 266 781 251 100N
973 549 727 563
Kỳ quay thưởng: #00534
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 305 183 1tr
Nhất 615 355 503 190 350N
Nhì 261 235 374 210N
507 090 509
Ba 607 083 379 418 100N
859 475 090 858
Kỳ quay thưởng: #00531
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 002 621 1tr
Nhất 928 600 734 844 350N
Nhì 908 762 591 210N
479 125 696
Ba 921 934 085 420 100N
359 530 084 736
Kỳ quay thưởng: #00528
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 035 155 1tr
Nhất 167 832 562 338 350N
Nhì 843 709 487 210N
258 153 190
Ba 784 063 505 903 100N
870 684 564 747
Kỳ quay thưởng: #00523
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 931 565 1tr
Nhất 550 380 828 969 350N
Nhì 632 389 944 210N
349 772 976
Ba 914 255 490 455 100N
845 560 776 086
Kỳ quay thưởng: #00520
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 168 776 1tr
Nhất 212 706 799 390 350N
Nhì 668 658 056 210N
158 382 662
Ba 275 307 800 429 100N
200 433 266 728