Kỳ quay thưởng: #00526
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 699 122 1tr
Nhất 032 122 440 557 350N
Nhì 907 472 896 210N
939 462 517
Ba 129 896 747 476 100N
208 295 479 234
Kỳ quay thưởng: #00523
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 886 979 1tr
Nhất 259 957 515 473 350N
Nhì 847 804 769 210N
403 060 855
Ba 723 208 501 785 100N
318 381 245 510
Kỳ quay thưởng: #00520
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 057 821 1tr
Nhất 824 839 293 507 350N
Nhì 847 605 873 210N
220 086 877
Ba 859 550 896 449 100N
394 356 967 297
Kỳ quay thưởng: #00516
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 544 311 1tr
Nhất 861 308 217 867 350N
Nhì 576 766 526 210N
103 583 915
Ba 945 613 466 215 100N
453 484 868 109
Kỳ quay thưởng: #00513
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 151 704 1tr
Nhất 533 101 123 441 350N
Nhì 634 457 037 210N
533 652 802
Ba 664 960 371 458 100N
924 520 602 578
Kỳ quay thưởng: #00510
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 805 385 1tr
Nhất 877 431 931 057 350N
Nhì 394 982 737 210N
120 120 418
Ba 470 989 215 718 100N
485 879 574 745