Kỳ quay thưởng: #00544
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 896 566 1tr
Nhất 024 623 530 604 350N
Nhì 056 732 497 210N
386 263 134
Ba 348 474 307 671 100N
497 614 599 470
Kỳ quay thưởng: #00541
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 723 680 1tr
Nhất 873 865 399 678 350N
Nhì 502 241 293 210N
250 614 038
Ba 344 045 698 393 100N
732 197 335 456
Kỳ quay thưởng: #00538
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 608 279 1tr
Nhất 693 408 561 620 350N
Nhì 407 793 456 210N
197 165 853
Ba 607 247 966 260 100N
643 243 805 024
Kỳ quay thưởng: #00535
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 039 343 1tr
Nhất 549 795 410 480 350N
Nhì 866 014 914 210N
596 911 004
Ba 663 599 437 343 100N
208 015 821 822
Kỳ quay thưởng: #00532
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 856 244 1tr
Nhất 959 284 388 459 350N
Nhì 046 401 425 210N
871 175 285
Ba 375 461 534 865 100N
878 312 419 302
Kỳ quay thưởng: #00529
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 633 166 1tr
Nhất 818 747 577 501 350N
Nhì 344 316 811 210N
860 244 719
Ba 302 594 801 318 100N
276 925 062 380