Kỳ quay thưởng: #00542
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 341 767 1tr
Nhất 358 750 889 157 350N
Nhì 031 338 913 210N
587 529 448
Ba 054 512 643 489 100N
322 597 362 161
Kỳ quay thưởng: #00539
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 477 699 1tr
Nhất 785 528 031 637 350N
Nhì 881 894 929 210N
865 181 107
Ba 086 551 627 992 100N
459 607 008 737
Kỳ quay thưởng: #00536
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 660 907 1tr
Nhất 318 257 129 657 350N
Nhì 127 194 965 210N
558 084 451
Ba 329 055 041 173 100N
044 980 851 046
Kỳ quay thưởng: #00533
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 503 518 1tr
Nhất 951 270 793 844 350N
Nhì 137 832 349 210N
468 703 488
Ba 391 272 529 608 100N
095 856 219 061
Kỳ quay thưởng: #00530
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 362 996 1tr
Nhất 856 336 860 846 350N
Nhì 858 306 546 210N
538 470 843
Ba 334 048 350 621 100N
734 899 405 486
Kỳ quay thưởng: #00527
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 757 066 1tr
Nhất 169 964 523 286 350N
Nhì 017 611 029 210N
582 777 673
Ba 094 929 721 788 100N
300 597 197 560