Kỳ quay thưởng: #00540
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 092 519 1tr
Nhất 497 851 042 656 350N
Nhì 580 322 708 210N
801 678 078
Ba 711 176 286 138 100N
864 053 870 321
Kỳ quay thưởng: #00537
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 110 590 1tr
Nhất 432 247 146 716 350N
Nhì 987 123 185 210N
934 576 730
Ba 652 170 387 980 100N
811 663 251 160
Kỳ quay thưởng: #00532
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 614 980 1tr
Nhất 902 059 202 304 350N
Nhì 926 971 671 210N
388 575 467
Ba 887 428 655 253 100N
204 604 588 398
Kỳ quay thưởng: #00525
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 910 038 1tr
Nhất 428 111 330 937 350N
Nhì 568 229 652 210N
819 872 595
Ba 132 560 997 706 100N
756 187 081 391
Kỳ quay thưởng: #00521
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 758 475 1tr
Nhất 727 858 734 140 350N
Nhì 833 655 554 210N
770 849 165
Ba 394 023 866 002 100N
243 133 115 458
Kỳ quay thưởng: #00518
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 863 957 1tr
Nhất 889 229 975 156 350N
Nhì 765 772 921 210N
672 449 086
Ba 552 016 183 827 100N
219 682 022 273