Kỳ quay thưởng: #00527
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 556 627 1tr
Nhất 545 016 997 662 350N
Nhì 391 291 818 210N
140 020 388
Ba 834 875 117 058 100N
726 102 247 343
Kỳ quay thưởng: #00524
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 304 473 1tr
Nhất 175 029 682 822 350N
Nhì 778 050 011 210N
675 910 917
Ba 997 108 902 094 100N
122 258 321 412
Kỳ quay thưởng: #00521
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 398 038 1tr
Nhất 750 435 846 046 350N
Nhì 398 944 120 210N
732 956 441
Ba 162 577 515 680 100N
777 799 372 501
Kỳ quay thưởng: #00518
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 032 663 1tr
Nhất 928 952 599 518 350N
Nhì 261 048 256 210N
974 052 051
Ba 048 959 501 019 100N
134 459 407 153
Kỳ quay thưởng: #00514
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 763 845 1tr
Nhất 946 216 956 284 350N
Nhì 959 551 081 210N
833 708 434
Ba 303 165 652 755 100N
879 535 652 939
Kỳ quay thưởng: #00511
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 782 303 1tr
Nhất 597 738 647 578 350N
Nhì 129 189 563 210N
486 367 706
Ba 677 227 702 279 100N
376 799 596 077