Kỳ quay thưởng: #00525
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 925 715 1tr
Nhất 287 333 165 771 350N
Nhì 128 486 125 210N
443 414 475
Ba 216 680 310 780 100N
577 347 348 135
Kỳ quay thưởng: #00522
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 498 441 1tr
Nhất 494 381 121 561 350N
Nhì 400 134 765 210N
961 487 459
Ba 200 075 710 549 100N
158 016 057 206
Kỳ quay thưởng: #00519
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 674 746 1tr
Nhất 912 442 506 112 350N
Nhì 231 842 836 210N
761 379 381
Ba 168 571 444 892 100N
654 098 698 823
Kỳ quay thưởng: #00515
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 271 951 1tr
Nhất 176 901 777 306 350N
Nhì 748 434 262 210N
498 536 748
Ba 692 008 481 386 100N
733 938 731 759
Kỳ quay thưởng: #00512
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 489 728 1tr
Nhất 392 313 486 843 350N
Nhì 862 262 883 210N
990 664 905
Ba 521 561 235 205 100N
937 310 344 224
Kỳ quay thưởng: #00509
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 981 439 1tr
Nhất 685 679 225 512 350N
Nhì 245 579 411 210N
776 553 627
Ba 681 407 904 041 100N
822 256 228 857