Kỳ quay thưởng: #00543
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 906 654 1tr
Nhất 709 773 171 439 350N
Nhì 970 198 728 210N
678 941 957
Ba 694 865 859 193 100N
729 387 710 046
Kỳ quay thưởng: #00540
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 326 135 1tr
Nhất 086 336 704 428 350N
Nhì 335 506 775 210N
220 302 939
Ba 479 187 383 563 100N
634 933 022 185
Kỳ quay thưởng: #00537
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 785 242 1tr
Nhất 099 546 473 496 350N
Nhì 994 310 080 210N
328 132 604
Ba 655 914 002 610 100N
412 058 389 917
Kỳ quay thưởng: #00534
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 053 808 1tr
Nhất 085 830 790 065 350N
Nhì 065 529 130 210N
372 783 916
Ba 265 591 239 564 100N
594 224 977 906
Kỳ quay thưởng: #00531
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 600 177 1tr
Nhất 733 983 453 260 350N
Nhì 268 444 962 210N
156 082 715
Ba 186 402 917 343 100N
931 466 844 423
Kỳ quay thưởng: #00525
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 397 353 1tr
Nhất 013 128 846 969 350N
Nhì 132 534 953 210N
554 925 534
Ba 430 586 921 395 100N
687 811 265 773