Kỳ quay thưởng: #00538
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 728 749 1tr
Nhất 129 815 512 887 350N
Nhì 912 455 880 210N
107 913 773
Ba 576 780 189 005 100N
504 447 946 780
Kỳ quay thưởng: #00533
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 719 647 1tr
Nhất 765 576 025 855 350N
Nhì 339 413 530 210N
738 985 967
Ba 722 362 295 436 100N
153 638 579 987
Kỳ quay thưởng: #00530
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 980 042 1tr
Nhất 488 429 058 908 350N
Nhì 492 280 282 210N
522 088 900
Ba 305 742 727 818 100N
373 466 277 951
Kỳ quay thưởng: #00527
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 164 732 1tr
Nhất 939 138 661 535 350N
Nhì 149 461 508 210N
417 821 239
Ba 562 623 752 455 100N
503 800 509 550
Kỳ quay thưởng: #00522
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 931 565 1tr
Nhất 550 380 828 969 350N
Nhì 632 389 944 210N
349 772 976
Ba 914 255 490 455 100N
845 560 776 086
Kỳ quay thưởng: #00519
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 865 998 1tr
Nhất 352 679 912 375 350N
Nhì 832 176 765 210N
784 156 268
Ba 458 087 275 512 100N
875 500 024 323