Cầu loại loto

Hướng dẫn sử dụng

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy

Chọn miền
Chọn tỉnh

Thống kê cầu tính đến ngày 13/12/2019

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 18 ngày

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Tổng số các cầu xuất hiện theo cặp số

00,00 18 lần 01,10 34 lần 02,20 33 lần 03,30 29 lần
04,40 38 lần 05,50 16 lần 06,60 36 lần 07,70 29 lần
08,80 33 lần 09,90 40 lần 11,11 9 lần 12,21 24 lần
13,31 26 lần 14,41 24 lần 15,51 8 lần 16,61 29 lần
17,71 25 lần 18,81 20 lần 19,91 18 lần 22,22 8 lần
23,32 23 lần 24,42 15 lần 25,52 9 lần 26,62 25 lần
27,72 35 lần 28,82 17 lần 33,33 13 lần 34,43 31 lần
35,53 12 lần 36,63 35 lần 37,73 22 lần 38,83 22 lần
39,93 26 lần 44,44 10 lần 45,54 10 lần 46,64 21 lần
47,74 22 lần 48,84 27 lần 49,94 26 lần 55,55 2 lần
56,65 10 lần 57,75 10 lần 58,85 11 lần 66,66 15 lần
67,76 32 lần 68,86 28 lần 69,96 47 lần 77,77 18 lần
78,87 24 lần 79,97 37 lần 88,88 13 lần 89,98 23 lần
92,29 22 lần 95,59 9 lần 99,99 16 lần